Заштита личних података

Као информацијски сервис словенске науке, културе и образовања, IZUM на основу уговора обавља услуге обраде личних података у име и за рачун администратора личних података.

Библиотеке пуноправне чланице COBISS.BH система као администратори личних података одговорне су за сакупљање, чување и обраду личних података у складу са законима (Закон о заштити личних података, Закон о библиотечкој дјелатности, Закон о научно-истраживачкој дјелатности), другим правним актима (правилници о заштити личних података) и у складу са сврхом за коју су подаци сакупљени, сачувани и обрађени.

Као уговорни извођач IZUM изводи организацијске и техничке поступке и мјере да би обезбиједио заштиту личних података, спречава случајно или намјерно неовлаштено уништавање података, њихово мијењање или губитак и неовлаштену обраду.

Личне податке могу обрађивати запослени код администратора личних података и запослени у IZUM-у када је то потребно због природе њиховог посла, при чему је обезбијеђено накнадно утврђивање обрада личних података.

За текст је одговоран Национални COBISS центар (NCC). За сва питања у вези са условима употребе и заштитом личних података обратите се NCC-у.